Làm bảng hiệu

bảng mô tả công việc của hiệu trưởng trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.62 KB, 57 trang )

Cô hiệu trưởng người truyền cảm hứng

Đang xem: Bảng mô tả công việc của hiệu trưởng trường tiểu học

tư thục theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và quy trình bổ nhiệm hoặc công

nhận hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường tiểu học phải

đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm. Sau 5 năm, hiệu trưởng

được đánh giá và có thể được bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với trường tiểu

học công lập, hiệu trưởng được quản lý một trường tiểu học không quá hai nhiệm

kỳ. Mỗi hiệu trưởng chỉ được giao quản lý một trường tiểu học.

Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kỳ công tác, hiệu trưởng trường tiểu học được

giáo viên, nhân viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản

lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.

Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có

hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Trường tiểu học hiện hành do Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó, người hiệu

trưởng phải tiến hành các công việc chính sau đây:

1.1. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

a) Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, chuẩn kiến

thức và kỹ năng, cụ thể hóa các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động

giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt

động dạy học 2 buổi/ ngày và dạy học cả ngày, xây dựng thời khóa biểu

phù hợp với tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện của địa phương;

chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện thời khóa biểu đó theo từng

học kỳ của năm học;

– Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông

qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong

Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

– Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động

ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan

du lịch, giao lưu văn hóa; hoạt động bảo vệ môi trường; lao

động công ích và các hoạt động xã hội khác;

b) Quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và

từng khối lớp;

Trường Tiểu học Long Biên (Hà Nội): Mái trường nâng cánh ước mơ tuổi thơ - DNTT online

c) Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng

học sinh, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực,

chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh;

d) Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp đỡ

học sinh yếu kém; tổ chức giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ

em có hoàn cảnh khó khăn trong trường tiểu học theo quy định;

10

e) Quản lý việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy

định; tổ chức kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho

học sinh và trẻ em trên địa bàn;

f) Phối hợp, tổ chức thực hiện công tác phổ cập-xóa mù chữ theo phân

công.

1.2. Công việc chỉ đạo đánh giá, xếp loại học sinh;

a) Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá học

sinh hằng tuần, hằng tháng, đầu năm học và nhận xét, đánh giá, xếp loại

học sinh giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học của giáo viên, giáo

viên chủ nhiệm lớp;

b) Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của học sinh, khiếu nại của cha mẹ

hoặc người giám hộ về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi và

quyền hạn của mình. Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất là 10 ngày,

kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại;

c) Duyệt kết quả đánh giá, nhận xét, xếp loại cuối học kỳ I, cuối năm học

của các lớp và chỉ đạo việc xét cho học sinh lên lớp, lưu ban hay kiểm

tra đánh giá bổ sung. Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá bổ sung. Ký

tên xác nhận kết quả ở học bạ sau khi năm học kết thúc;

d) Quản lý các hồ sơ về nhận xét, đánh giá, xếp loại của học sinh trong các

năm học ở cấp Tiểu học.

1.3. Công việc chỉ đạo quản lý học sinh

a) Tổ chức tuyển sinh, huy động trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn đi học,

tiếp nhận học sinh khuyết tật học hòa nhập; thực hiện công tác phổ cập giáo

dục tiểu học, Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật và

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại địa phương;

b) Tổ chức tiếp nhận, bàn giao kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

từ lớp dưới lên lớp trên; có trách nhiệm phối hợp với trường trung học cơ

sở trong việc tiếp nhận, bàn giao chất lượng giáo dục của học sinh hoàn

thành chương trình tiểu học lên học trường trung học cơ sở;

c) Tổ chức và quản lý, theo dõi học sinh trong các hoạt động giáo dục theo

quy định, có biện pháp giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên để học sinh không

bỏ học;

d) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh theo

quy định;

e) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, bảo vệ các quyền và lợi ích

chính đáng của học sinh.

1.4. Hằng tuần trong năm học, tham gia giảng dạy theo định mức quy định về

chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

11

1.5. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng, tham dự các cuộc họp do ngành giáo dục

và đào tạo và chính quyền, đoàn thể tổ chức và triệu tập

a) Học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo

đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực lãnh đạo,

quản lý và điều hành nhà trường;

b) Tổ chức, quản lý, tạo điều kiện và giúp đỡ giáo viên, nhân viên học

tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức;

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để phát triển nghề nghiệp.

1.6. Tổ chức thực hiện và quản lý hành chính, hệ thống thông tin

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành chính

trong nhà trường;

b) Quản lý và sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường theo đúng

quy định;

c) Xây dựng và sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động

quản lý, hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường;

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

1.7. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng

và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường

a) Kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo quy định; quản

lý các hoạt động của nhà trường để đảm bảo chất lượng giáo dục;

b) Đề xuất, tham gia tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, tổ chức

thực hiện đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chế độ

chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; xây

dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường đủ

phẩm chất và năng lực để thực hiện mục tiêu giáo dục.

c) Tổ chức và chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện dự giờ, thăm

lớp, thao giảng, trao đổi về thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy,

kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh;

d) Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động, các phong trào thi đua trong nhà

trường;

e) Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia nghiên

cứu, đúc rút kinh nghiệm các đề tài về khoa học quản lý, khoa học sư

phạm ứng dụng.

1.8. Tổ chức thực hiện và quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của nhà

trường

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định quản lý, sử dụng tài chính,

tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường đúng mục đích và theo quy định

của pháp luật;

b) Huy động và sử dụng các nguồn tài chính phục vụ hoạt động dạy học

và giáo dục của nhà trường đúng quy định của pháp luật, hiệu quả;

12

c) Tổ chức xây dựng, bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất và

thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường theo yêu cầu đảm bảo chất

lượng giáo dục.

1.9. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy học, giáo dục,

quản lý và hoạt động nội bộ của nhà trường theo quy định;

b) Chấp hành thanh tra giáo dục của các cấp quản lý;

c) Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định;

d) Sử dụng các kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục

đề ra các giải pháp phát triển nhà trường.

1.10. Tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động và 3 công khai ở nhà trường

theo quy định

a) Xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho các đoàn

thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất

lượng giáo dục.

1.11.Tổ chức thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp giữa nhà trường với địa

phương và gia đình học sinh

a) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác giáo dục,

trong đó chú trọng đến phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn;

b) Tổ chức tuyên truyền trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về truyền

thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu của giáo dục tiểu học;

c) Tổ chức huy động các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế,

chính trị – xã hội và các cá nhân trong cộng đồng góp phần xây dựng

nhà trường, thực hiện công khai các nguồn lực và kết quả giáo dục theo

quy định;

d) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động

xã hội trong cộng đồng;

e) Tổ chức phối hợp với gia đình và Ban đại diện cha mẹ học sinh thực

hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh.

1.12.Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

a) Dự báo sự phát triển của nhà trường phục vụ cho việc xây dựng quy

hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển nhà trường;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà

trường toàn diện và phù hợp;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch năm học.

1.13. Tham gia các công tác khác theo quy định của pháp luật và phân công của

chính quyền, cấp ủy địa phương.

13

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu

trưởng. Phó hiệu trưởng được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đối với trường công lập,

công nhận đối với trường tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu

trưởng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Mỗi trường tiểu học có từ

1 đến 02 phó hiệu trưởng, trường hợp đặc biệt có thể được bổ nhiệm hoặc công nhận

thêm.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học phải

đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các

nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phó hiệu trưởng trường tiểu học phải thực hiện các

công việc chính sau đây:

1. Hằng tuần trong năm học, tham gia giảng dạy theo định mức quy định về chế

độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành;

2. Điều hành các công việc và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng các công việc

lãnh đạo, quản lý các hoạt động của nhà trường do hiệu trưởng phân công;

3. Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

4. Tổ chức hoạt động kiểm tra, dự giờ, đánh giá giáo viên;

5. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản

lý;

6.

Xem thêm: Thiết Kế Rập Tự Động Trên Phần Mềm Thiết Kế Rập Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Xem thêm: Hộp Mực Chính Hãng Hp 26A Máy In Hp M402D Chính Hãng In 2 Mặt

Đề xuất các nội dung bồi dưỡng, những chuyên đề cần nghiên cứu, trao đổi và tổ

chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ trưởng chuyên môn,

giáo viên;

7. Tham gia biên tập, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giáo viên phát hiện, bồi dưỡng

học sinh giỏi; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh yếu kém; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

8. Tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học

sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học;

9. Tham gia tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục;

10.Tham gia xây dựng, quản lý ngân hàng đề kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ,

đề khảo sát chọn học sinh giỏi cấp trường;

11.Tham gia các công tác khác theo quy định của pháp luật.

3. TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị giáo

dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành

viên trở lên thì có một tổ phó.

14

Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi

có nhu cầu công việc.

Tổ trưởng tổ chuyên môn có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm

vụ được quy định trong Điều lệ trường tiểu học hiện hành do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành, điều hành các buổi sinh hoạt định kỳ và các sinh hoạt

khác khi có nhu cầu với những công việc chủ yếu sau đây:

3.1.Hằng tuần trong năm học

3.1.1. Tham gia giảng dạy theo quy định về chế độ làm việc của cán bộ quản

lý, giáo viên tiểu học hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện

đầy đủ nhiệm vụ, công việc của người giáo viên khi tham gia giảng dạy;

3.1.2 Theo dõi và đôn đốc các tổ viên thực hiện các quy định, quy chế về

chuyên môn, nghiệp vụ, kỷ luật lao động, kế hoạch chuyên môn của tổ, của trường;

3.1.3 Tự học tập, nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy để

phát triển chuyên môn, nghề nghiệp;

3.1.4 Tham gia các lớp tập huấn do sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và

đào tạo, cụm trường tiểu học tổ chức và hướng dẫn giáo viên trong tổ cùng thực

hiện.

3.2.Hằng tháng trong năm học

3.2.1 Đầu tháng:

a) Tham mưu với hiệu trưởng về nội dung, kế hoạch công tác tháng;

b) Họp tổ chuyên môn để kiểm tra các mặt công tác của tổ, đặc biệt chú

trọng tiến độ thực hiện kế hoạch giáo dục và chất lượng công việc, nội

dung hoạt động;

c) Căn cứ kế hoạch hoạt động hằng tháng của trường để xây dựng kế

hoạch và tiến độ thực hiện công việc của tổ;

d) Giải quyết các vấn đề đột xuất của tổ.

3.2.2.Trong tháng:

a) Theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ;

b) Đảm bảo sinh hoạt tổ 2 lần trong tháng.

3.2.3.Cuối tháng:

a) Sơ kết công tác trong tháng của tổ, sơ kết công tác cuối học kỳ 1, rút

kinh nghiệm giải quyết công việc trong tháng và đề xuất với nhà

trường những công việc phát sinh, đột xuất;

b) Viết báo cáo công tác tháng của tổ gửi hiệu trưởng.

3.3.Trong năm học

15

3.3.1 Đầu năm học:

a) Tham mưu với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

phân công giảng dạy, chủ nhiệm lớp, kiêm nhiệm các mặt công tác của

trường cho các thành viên trong tổ, phản ánh nguyện vọng của các

thành viên trong tổ;

b) Đôn đốc các thành viên trong tổ quán triệt, học tập nhiệm vụ năm học,

quy chế, các quy định, của Bộ, Sở, Phòng, của trường;

c) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục

trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công:

– Kế hoạch kiểm tra chất lượng văn hóa học sinh;

– Kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có khó khăn;

– Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (thao giảng, dự giờ, ngoại

khóa);

– Kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

– Kế hoạch sử dụng sách, thiết bị, đồ dùng dạy học;

3.3.2 Trong thời gian cả năm học

a) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức cho tổ viên thực hiện nhiệm vụ năm

học, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu thi đua của tổ;

b) Tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, dự giờ, thăm

lớp; kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và

quản lý, sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ;

c) Tham gia xây dựng ngân hàng đề kiểm tra giữa kỳ, định kỳ, cuối kỳ,

cuối năm của trường, tổ chức thi chọn học sinh giỏi của khối lớp được

phụ trách;

d) Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

3.3 .3.Cuối năm học

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ các hoạt động chuyên môn của các tổ

viên;

b) Tổ chức và điều hành các buổi làm việc của tổ để các thành viên trong

tổ tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; đánh giá, xếp loại giáo viên theo

quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

c) Có trách nhiệm giúp đỡ, khuyến khích và làm rõ các minh chứng trong

qúa trình giáo viên tự đánh giá;

16

d) Kiểm tra điểm tự đánh giá của giáo viên. Sau khi tổ chuyên môn tham

gia nhận xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi điểm vào phiếu tự đánh giá của

giáo viên. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa tổ trưởng và

giáo viên, hai bên trực tiếp trao đổi và đưa ra minh chứng. Nếu thống

nhất thì cùng ký tên vào phiếu đánh giá. Nếu chưa thống nhất đưa ra tổ

trao đổi;

e) Lập Báo cáo đánh giá của tổ và gửi hiệu trưởng.

f) Tổ chức và điều hành cuộc họp tổ sơ kết, tổng kết công tác của tổ, nhận

xét ưu, khuyết điểm các thành viên trong tổ, bình bầu các danh hiệu thi

đua;

g) Tham gia và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thi đua của

trường;

h) Xây dựng báo cáo công tác của tổ chuyên môn gửi hiệu trưởng theo

quy định.

4. TỔ TRƯỞNG TỔ VĂN PHÒNG

Mỗi trường tiểu học có một Tổ Văn phòng gồm các nhân viên làm công tác y

tế trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và các nhân viên khác (nếu có). Tổ Văn

phòng sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công

việc.

Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:

4.1.Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần,

tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và

hoạt động giáo dục của nhà trường;

4.2.Tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá

chất lượng, hiệu quả công việc, chấp hành các quy định, quy chế, kỷ luật lao động

các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; phối hợp với giáo viên chủ

nhiệm lớp đánh giá và xếp loại học sinh;

4.3.Tổ chức và điều hành các buổi làm việc để các thành viên trong tổ tham gia

đánh giá, xếp loại viên chức; điều hành các buổi sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần

và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công viêc;

4.4.Xây dựng các báo cáo công tác của Tổ Văn phòng gửi hiệu trưởng theo

quy định;

4.5. Phối, kết hợp với giáo viên, nhân viên hỗ trợ bán trú quản lý học sinh nghỉ

trưa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ;

4.6.Thực hiện công việc chuyên môn theo quy định và phân công của hiệu

trưởng.

17

II. HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

1. GIÁO VIÊN

Giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học

và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, chịu trách nhiệm

về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục nhằm giúp học sinh hình thành

những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể

chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. Giáo

viên chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, đánh giá, học sinh;

Thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên, giáo viên tiểu học đảm đương

các vị trí công việc sau:

– Giảng dạy đủ các môn học (trừ môn ngoại ngữ) và chủ nhiệm lớp;

– Giảng dạy các môn học (trừ môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật,

Thể dục) và kiêm nhiệm việc khác, không làm chủ nhiệm lớp;

– Giảng dạy các môn học (trừ môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật,

Thể dục) và kiêm nhiệm việc khác, làm chủ nhiệm lớp;

– Giảng dạy các môn học (trừ môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật,

Thể dục) và chủ nhiệm lớp;

– Giáo viên chỉ dạy một môn chuyên biệt (Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Ngoại

ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc) và dạy cho nhiều lớp, kiêm nhiệm thêm các

công việc khác để đảm bảo định mức về tiêu chuẩn số giờ dạy trong tuần.

Giáo viên tiểu học (quy định chung cho tất cả các vị trí giáo viên) có trách

nhiệm thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Điều

lệ Trường tiểu học hiện hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Để

hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó, giáo viên tiểu học phải thực hiện các công việc

chính sau đây:

Các công việc chính của giáo viên (quy định chung cho tất cả các vị trí giáo

viên)

Dạy học là công việc vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật sư phạm, đòi

hỏi tính sáng tạo của người dạy (giáo viên) trong quá trình giảng dạy. Từ Thứ 2

đến Thứ sáu hằng tuần trong năm học, giáo viên lên lớp giảng dạy với định mức số

tiết dạy trong một tuần theo quy định về chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo

viên tiểu học và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, công việc của người giáo viên

trong thời gian còn lại trước khi lên lớp và sau khi lên lớp.

Để làm tốt công việc dạy học, giáo viên phải thực hiện tốt công việc của 4

công đoạn chủ yếu, đó là chuẩn bị bài dạy trước khi lên lớp, công đoạn dạy học

trên lớp, làm việc ngay sau khi dạy học trên lớp và công đoạn thực hiện những công

việc chuyên môn, nghiệp vụ khác trong thời gian còn lại ngoài giờ dạy học trên lớp

trong năm học.

18

1.Việc chuẩn bị bài dạy trước khi lên lớp

Việc chuẩn bị bài dạy của người giáo viên bao gồm việc chuẩn bị dài hạn cho

cả năm học hoặc trong từng học kỳ và việc chuẩn bị cho từng tiết học, bài học cụ

thể được thực hiện hằng ngày trong tuần của cả năm học. Nội dung cụ thể của các

công việc chính đó là:

1.1. Việc chuẩn bị trực tiếp bài dạy bao gồm việc nghiên cứu, phân tích nội

dung, chương trình, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên, chuẩn bị tư

liệu cho việc soạn kế hoạch bài học; chuẩn bị đồ dùng và thiết bị dạy học và các

điều kiện cần thiết khác cho việc dạy học và thực hiện các tiết dạy:

a) Việc phân tích nội dung các bài trong sách giáo khoa, thường phải phân

tích về mặt khái niệm, về mặt logic, về mặt tâm lý, về mặt giáo dục, về

mặt lý luận dạy học; phát hiện những mặt chưa hợp lý trong sách giáo

khoa để góp ý kiến phản hồi;

b) Việc soạn kế hoạch bài học (giáo án) phải đạt được yêu cầu sau:

– Dựa trên kế hoạch dạy học theo chương trình, nội dung sách giáo khoa,

trình độ tri thức của học sinh và những điều kiện tiến hành bài dạy cụ thể

mà thể hiện trong kế hoạch tiến hành theo từng bước của bài giảng;

– Xác định được những kiến thức học sinh đã biết để chuẩn bị cho học

sinh lĩnh hội tri thức của bài mới từ đó xác định trình độ tri thức của học

sinh lớp mình phụ trách đề ra biện pháp khắc phục tình trạng hổng kiến

thức của học sinh (nếu có); xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng của bài

học;

– Có biện pháp để phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh

trong tiết học;

– Có những biện pháp chỉ đạo cá biệt;

– Có đề cập đến những phương tiện dạy học, đồ dùng dạy học cần thiết để

minh họa và cách sử dụng chúng…

1.2. Việc chuẩn bị dài hạn cho cả năm học hoặc từng học kỳ:

a) Tìm hiểu học sinh lớp mình dạy về kết quả học tập, giáo dục, thái độ và

phong trào học tập, tu dưỡng của lớp, đặc điểm tâm lý chung của lớp và

của những học sinh cá biệt, phong cách sư phạm của giáo viên đã và

đang dạy ở lớp đó. Trên cơ sở đó đề ra yêu cầu hợp lý đối với học sinh;

b) Nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung tài liệu học tập, trên cơ sở đó để

thu thập, lựa chọn tài liệu cho từng tiết học, phương pháp, phương tiện

dạy học và những hình thức dạy học thích hợp;

c) Tìm hiểu phương tiện dạy học đã có ở trường, ở lớp để tìm kiếm, bổ

sung phương tiện mới; những tài liệu, sách có trong tủ sách nhà trường

để có kế hoạch cùng với học sinh xây dựng nên tủ sách của lớp, qua đó

mà dự tính đổi mới phương pháp dạy học;

d) Trên cơ sở những tài liệu hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục và

19

những tư liệu thu thập được trên đây, lập kế hoạch dạy học. Yêu cầu của

kế hoạch dạy học phải đạt là:

– Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động

dạy học nhằm cụ thể hóa chương trình của Bộ phù hợp với đặc điểm của

nhà trường và lớp được phân công dạy;

– Lập kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính

khóa và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

– Lập kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt

động giáo dục.

2. Việc thực hiện bài giảng

2.1 Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp:

a)

Lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy

học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc học tập của học

sinh; dạy học theo kế hoạch bài học đã được chuẩn bị; làm chủ lớp học; xây

dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho học sinh, khích

lệ học sinh tham gia xây dựng bài học;

b)

Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng và phát

huy năng lực học tập của học sinh; ra bài tập, đề kiểm tra để học sinh làm bài tập,

bài kiểm tra tại lớp; giới thiệu, tuyên dương bài làm tốt của học sinh, chữa bài kiểm

tra để giúp học sinh học tập tiến bộ;

c)

Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả đồ

dùng dạy học tự làm để minh họa cho bài giảng; khai thác các điều kiện có

sẵn để phục vụ giờ dạy, hoặc có ứng dụng phần mềm dạy học;

d)

Thực hiện đánh giá thường xuyên ở tất cả

các tiết học theo quy định của chương trình. Giáo viên theo dõi, động viên,

khuyến khích hay nhắc nhở học sinh học tập tiến bộ, đồng thời để giáo viên

đổi mới phương pháp, điều chỉnh hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục

nhằm đạt hiệu quả thiết thực;

e)

Hướng dẫn học sinh tự học, viết chữ đẹp,

viết chữ đúng mẫu, giữ vở sạch;

f) Giáo viên thể hiện được tư thế, tác phong đúng mực; trang phục gọn gàng, giản

dị; sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, trong sáng; diễn đạt truyền cảm, nhịp điệu nói phù

hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, biết cách thay đổi giọng nói. Kết thúc tiết học, bài

học đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra.

3. Việc làm ngay sau khi lên lớp:

Sau tiết học, giáo viên phải phân tích sư phạm một cách tổng hợp, rút kinh nghiệm

thành công và thất bại, tự đánh giá chất lượng của tiết học, bài học và ghi các nội dung

đó bổ sung vào giáo án.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

1. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập, công nhận đối với trư­ờng tiểu học tư­ thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.

2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

3. Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá và có thể được bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với trường tiểu học công lập, Hiệu trưởng được quản lí một trường tiểu học không quá hai nhiệm kì. Mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao quản lí một trường tiểu học.

4. Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng trường tiểu học được cán bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;

c) Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;

e) Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá, phê duyệt kết quả đánh giá, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách; quyết định khen thưởng, kỉ luật; chỉ đạo bàn giao chất lượng giáo dục học sinh từ giáo viên dạy lớp dưới cho giáo viên dạy lớp trên, từ trường tiểu học lên trường trung học cơ sở; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường;

g) Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ;

h) Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

i) Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1. Phó Hiệu trưởng là ngư­ời giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường công lập, công nhận đối với trường tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền. Mỗi trường tiểu học có từ 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng, trường hợp đặc biệt có thể được bổ nhiệm hoặc công nhận thêm.

2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng:

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền;

c) Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

1. Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tổng phụ trách Đội) là giáo viên tiểu học được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh.

2. Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

1. Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là hội đồng trường) là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường:

a) Đối với trường tiểu học công lập:

Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng.

Hội đồng trường có chủ tịch, thư kí và các thành viên khác. Số lượng thành viên của Hội đồng trường từ 7 đến 11 người;

b) Đối với trường tiểu học tư thục:

– Trường tiểu học tư thục có Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị có thể đề nghị thành lập Hội đồng trường mở rộng;

– Trường tiểu học tư thục không có Hội đồng quản trị: Nhà đầu tư đề nghị thành lập và tham gia Hội đồng trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường tiểu học công lập:

a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;

b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

d) Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

4. Hoạt động của Hội đồng trường tiểu học công lập:

Hội đồng trường họp thường kì ít nhất ba lần trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều này. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến cơ quan quản lí giáo dục cấp trên trực tiếp của trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

5. Thủ tục thành lập Hội đồng trường tiểu học công lập:

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng trường. Chủ tịch hội đồng trường do các thành viên hội đồng bầu; thư kí hội đồng do Chủ tịch hội đồng chỉ định. Nhiệm kì của Hội đồng trường là 5 năm; hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, Hiệu trưởng làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và hoạt động của Hội đồng trường đối với trường tiểu học tư thục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục thuộc các cấp học phổ thông.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

 

1. Hội đồng thi đua khen th­ưởng do Hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học. Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư­ Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư­ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, các giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

Hội đồng thi đua khen th­ưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thư­ởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Hội đồng thi đua khen thưởng họp vào cuối học kì và cuối năm học.

2. Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn giúp Hiệu trưởng về chuyên môn, quản lí. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quyết định.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong tr­ường tiểu học lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.

2. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong tr­ường tiểu học theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Làm bảng hiệu

Trả lời

Back to top button