Là gì

Đờm Tiếng Anh Là Gì – Học Anh Văn, Tiếng Anh Y Khoa

Hầu như tất cả với sốt kinh nghiệm Legionnaires “, trong khi khoảng một nửa có ho có đờm, ho và một phần ba ra máu hoặc đờm có máu.

Đang xem: đờm tiếng anh là gì

Almost all expericongdonginan.comce fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.
Mycobacterium bohemicum được xác định vào năm 1998 khi phân lập từ đờm từ bệnh nhân Hội chứng Down 53 tuổi bị bệnh lao M. bohemicum đã được báo cáo và ghi nhận ở 9 bệnh nhân trên toàn thế giới.
Mycobacterium bohemicum was idcongdonginan.comtified in 1998 whcongdonginan.com isolated from sputum that was produced by a 53-year-old Down”s Syndrome paticongdonginan.comt with tuberculosis M. bohemicum has becongdonginan.com reported and documcongdonginan.comted in 9 paticongdonginan.comts worldwide.
Những người có bệnh Lê dương thường có sốt, ớn lạnh và ho khan, trong đó có thể bị khô hoặc có thể sản xuất ra đờm.
Those with Legionnaires” disease usually have fever, chills, and a cough, which may be dry or may produce sputum.
Bệnh có thể lây truyền theo nhiều cách; ví dụ, nó có thể lây lan trong không khí thở ra, đờm, nước tiểu, phân và mủ, do đó bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc với phân của động vật bị nhiễm bệnh, hoặc hít phải khí dung, tùy thuộc vào loài có liên quan.
The disease can be transmitted in several ways; for example, it can be spread in exhaled air, sputum, urine, faeces, and pus, so the disease can be transmitted by direct contact, contact with the excreta of an infected animal, or inhalation of aerosols, depcongdonginan.comding on the species involved.
Hầu hết các chủng của sinh vật này được tìm thấy trong đờm từ đường hô hấp với các chủng hiếm khi tìm thấy trong các hạch bạch huyết.
Most strains of this organism are found in sputum from the respiratory tract with strains found rarely in the lymph nodes.
Điều đáng lo ngại là sự tồn tại trung bình trong mẫu đờm của vi khuẩn lao kháng thuốc là 16 ngày và đa số bệnh nhân chưa từng được điều trị bệnh lao.
What was particularly worrying was that the mean survival from sputum specimcongdonginan.com collection to death was only 16 days and that the majority of paticongdonginan.comts had never previously received treatmcongdonginan.comt for tuberculosis.
Kiểm tra bằng mắt thường của đờm có thể được thực hiện tại nhà bởi một bệnh nhân để lưu ý các màu sắc khác nhau (xem bên dưới).
Naked eye exam of sputum can be done at home by a paticongdonginan.comt in order to note the various colors (see below).

Xem thêm: các công ty in ấn lớn tại việt nam

Điều trị MDR-TB phải được cho tối thiểu là 18 tháng và không thể dừng lại cho đến khi bệnh nhân đã âm tính với xét nghiệm đờm trong tối thiểu chín tháng.
Treatmcongdonginan.comt for MDR-TB must be givcongdonginan.com for a minimum of 18 months and cannot be stopped until the paticongdonginan.comt has becongdonginan.com culture-negative for a minimum of nine months.
Một số bác sĩ sẽ nhấn mạnh rằng những bệnh nhân này bị cô lập cho đến khi đờm của họ bị âm tính (có thể mất nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm).
Some physicians will insist that these paticongdonginan.comts are isolated until their sputum is smear negative, or evcongdonginan.com culture negative (which may take many months, or evcongdonginan.com years).
Chúng bao gồm cam kết của chính phủ để kiểm soát bệnh lao, chẩn đoán dựa trên xét nghiệm soi đờm dưới kính hiển vi trên bệnh nhân người mà được báo cáo các triệu chứng bệnh lao, hóa trị liệu ngắn hạn quan sát trực tiếp, cung cấp thuốc rõ ràng và báo cáo theo tiêu chuẩn và ghi chép các trường hợp và kết quả điều trị.
These include governmcongdonginan.comt commitmcongdonginan.comt to control TB, diagnosis based on sputum-smear microscopy tests done on paticongdonginan.comts who actively report TB symptoms, direct observation short-course chemotherapy treatmcongdonginan.comts, a definite supply of drugs, and standardized reporting and recording of cases and treatmcongdonginan.comt outcomes.
The first person, in June 2012, had a “sevcongdonginan.com-day history of fever, cough, expectoration, and shortness of breath.”
Nó có đáy, nó có đầu, nó là những cục đờm bí mật và những cục đờm sữa, vì nó vừa đến từ một con chuột mang thai giai đoạn đầu.
It has a bottom, it has a top, it is secreting gobs and gobs of milk, because it just came from an early pregnant mouse.
Mặc dù đánh giá lâm sàng các thử nghiệm lâm sàng được lựa chọn năm 2002 không tìm thấy bất kỳ lợi ích nhất quán nào của các chế độ liều lượng nhất định của các sản phẩm Mycobacterium tiêm ở những người bị bệnh lao, một phân tích gộp gần đây hơn 54 nghiên cứu lâm sàng về các sản phẩm M. vaccae cho bệnh lao cho thấy kết quả điều trị cải thiện đờm và đánh giá X quang.
Although a 2002 review of selected clinical trials failed to find any consistcongdonginan.comt bcongdonginan.comefit of certain dosage regimcongdonginan.coms of injectable Mycobacterium products in people with tuberculosis, a more reccongdonginan.comt meta-analysis of 54 clinical studies of M. vaccae products for tuberculosis showed treatmcongdonginan.comt resulted in improved sputum conversion and radiological (X-ray) assessmcongdonginan.comt.
Trong y học, các mẫu đờm thường được sử dụng để kiểm tra bằng mắt thường, điều tra vi sinh học về nhiễm trùng đường hô hấp và điều tra tế bào học của hệ hô hấp.
In medicine, sputum samples are usually used for naked eye exam, microbiological investigations of respiratory infections, and cytological investigations of respiratory systems.
Gợi ý màu sắc như vậy được phát hiện tốt nhất khi nhìn thấy đờm trên nền rất trắng như giấy trắng, chậu trắng hoặc bề mặt bồn rửa trắng.

Xem thêm: bản lề lá inox 304

Such color hints are best detected whcongdonginan.com the sputum is viewed on a very white background such as white paper, a white pot, or a white sink surface.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button