Là gì

Bệnh Meningococcal Meningitis Là Gì, Thông Tin Về Bệnh Viêm Màng Não Mô Cầu

Larry M. Bush

, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Maria T. Perez

, MD, Wellington Regional Medical Center, West Palm Beach

*

Hình ảnh của ông Gust thông qua Thư viện hình ảnh y tế công cộng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Đang xem: Meningococcal meningitis là gì

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”700″,”ImageHeight”:”457″,”ItemId”:”237a31fb-0441-440b-ad53-d136ded019fb”,”Title”:”Vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EVi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20nao%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u%20kh%E1%BB%9Fi%20ph%C3%A1t%20nhanh%20g%C3%A2y%20ra%20ch%E1%BA%A5m%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%2C%20tr%E1%BB%9F%20n%C3%AAn%20h%E1%BB%A3p%20l%C6%B0u%20v%C3%A0%20nhanh%20ch%C3%B3ng%20ti%E1%BA%BFn%20tri%E1%BB%83n%20th%C3%A0nh%20m%E1%BA%A3ng%20m%C3%A1u%20t%E1%BB%A5.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_orig_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_orig_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v1008352_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Nốt và ban xuất huyết thứ phát sau nhiễm não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1270″,”ImageHeight”:”872″,”ItemId”:”97e9c755-eaa3-430c-9c23-c0401dba68c6″,”Title”:”N%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20nh%C3%ACn%20th%E1%BA%A5y%20tr%C3%AAn%20khu%C3%B4n%20m%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%A7a%20tr%E1%BA%BB.%20Xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AB%20%E1%BB%91ng%20th%C3%B4ng%20m%C5%A9i%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C3%B4ng%20m%C3%A1u%20n%E1%BB%99i%20m%E1%BA%A1ch%20lan%20t%E1%BB%8Fa%2C%20c%C5%A9ng%20l%C3%A0%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20tr%C3%B9ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/301_meningococcemia_slide_5_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/301_meningococcemia_slide_5_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618043_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”N%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Nốt xuất huyết thứ phát do não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”754″,”ImageHeight”:”1299″,”ItemId”:”692440c1-5721-4dcb-9ca3-3e84eb1e2a2e”,”Title”:”N%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/300_meningococcemia_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/300_meningococcemia_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618163_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”N%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Phát ban lan rộng thứ phát sau nhiễm não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1222″,”ImageHeight”:”520″,”ItemId”:”feb5a4a4-611b-4850-b94f-68f1a2b100b3″,”Title”:”Ph%C3%A1t%20ban%20lan%20r%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91ang%20lan%20r%E1%BB%99ng.%20C%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20c%C3%B3%20xu%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20tr%C3%AAn%20th%C3%A2n%20v%C3%A0%20chi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_298_299_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_298_299_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618171_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ph%C3%A1t%20ban%20lan%20r%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

*

Hoại tử da thứ phát sau viêm màng não mô cầu

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1944″,”ImageHeight”:”792″,”ItemId”:”a0d2584d-3207-43ef-b43e-82601544fdf8″,”Title”:”Ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20da%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”Description”:”%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1ch%20ly%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20khu%20v%E1%BB%B1c%20v%C3%A0%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%2C%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%2C%20%E1%BB%9F%20c%C3%A1c%20khu%20v%E1%BB%B1c%20kh%C3%A1c%20%28tr%C3%A1i%29.%20M%E1%BB%99t%20v%C3%B9ng%20r%E1%BB%99ng%20l%E1%BB%9Bn%20c%E1%BB%A7a%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nh%C3%ACn%20th%E1%BA%A5y%20%28ph%E1%BA%A3i%29.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_296_297_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_296_297_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v15618178_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20da%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >
Meningococci (Neisseria meningitidis) gây viêm màng não và viêm màng não cầu khuẩn Các triệu chứng, thường là nặng, bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, hôn mê, phát ban, suy đa tạng, sốc, và đông máu nội mạch rải rác. Chẩn đoán là lâm sàng, được xác định bằng phương pháp nuôi cấy. Điều trị là penicillin hoặc cephalosporin thế hệ 3.

Meningococci là những cầu khuẩn gram âm, hiếu khí thuộc họ Neisseriaceae. Có 13 nhóm huyết thanh; 5 (serogroups A, B, C, W135, và Y) hầu hết đều gây bệnh ở người.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Thiết Kế Cửa Hàng, 7 Phần Mềm Thiết Kế Nội Thất Không Thể Bỏ Qua

Trên toàn thế giới, tỷ lệ mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu là 0,5 đến 5 / 100.000, với số ca bệnh tăng lên vào mùa đông và mùa xuân ở khu vực nhiệt đới. Các ổ dịch địa phương xảy ra thường xuyên nhất ở Châu Phi vùng hạ Sahara giữa Senegal và Ethiopia, một khu vực được gọi là vành đai viêm màng não. Trong các vụ dịch ở Châu Phi (thường là do nhóm huyết thanh A), số người mắc bệnh dao động từ 100 đến 800 / 100.000. Sau khi sử dụng rộng rãi vắc-xin não mô cầu loại A trong vành đai viêm màng não ở Châu Phi, huyết thanh nhóm A đã được thay thế bằng các huyết thanh nhóm não mô cầu và Streptococcus pneumoniae.

Xem thêm: Combo 5 Mét Decal Dán Kính Oto, Mua Decal Dán Phim Cách Nhiệt Ô Tô Bền Đẹp

Ở Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh hàng năm dao động từ 0,5 đến 1,1 / 100.000. Trong 20 năm qua, tỷ lệ mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu đã giảm hàng năm. Hầu hết các trường hợp là lẻ tẻ, điển hình ở trẻ em 2 năm; 2% khả năng bùng phát dịch. Sự bùng phát có khuynh hướng xảy ra ở các môi trường tập thể (ví dụ như trại tuyển mộ quân đội, ký túc xá đại học, trường học, trung tâm nuôi giữ trẻ) và thường xảy ra ở những người từ 5 đến 19 tuổi. Các nhóm B, C, và Y là những căn nguyên thường gặp nhất gây bệnh ở Hoa Kỳ; mỗi nhóm huyết thanh chiếm khoảng một phần ba số ca báo cáo. huyết thanh nhóm A rất hiếm ở Mỹ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button