Là gì

Nghĩa Của Từ Nguyên Lý Tiếng Anh Là Gì, Nguyên Lý Hoạt Động Tiếng Anh Là Gì

Mặt tiền và phần nội thất bám sát theo nguyên lý trong phong cách Napoléon III: không có không gian nào là không được trang trí.

Đang xem: Nguyên lý tiếng anh là gì

The facade and the interior followed the Napoleon III style principle of leaving no space without decoration.
Tuy Archimedes không phát minh ra đòn bẩy, ông đã đưa ra một giải thích về nguyên lý trong tác phẩm Về sự cân bằng của các hành tinh của mình.
While Archimedes did not invent the lever, he gave an explanation of the principle involved in his work On the Equilibrium of Planes.
Nguyên lý trong cơ học cổ điển E ∝ mc2 được phát triển đầu tiên bởi Gottfried Leibniz và Johann Bernoulli, những người đã mô tả động năng như là “lực sống” (vis viva).
The principle in classical mechanics that E ∝ mv2 was first developed by Gottfried Leibniz and Johann Bernoulli, who described kinetic energy as the living force, vis viva.
Phong trào của chúng tôi là thế tục và dựa trên các nguyên lý dân chủ Mỹ, một trong các nguyên lý đó là tự do tôn giáo.
Our movement is secular and is founded on American democratic principles, one of which is freedom of religion.
Trong thời gian dài, Einstein đã bị trăn trở bởi sự thiếu nhất quán giữa hai nguyên lý cơ bản trong Vật .
For a long time, Einstein had been troubled by an inconsistency between two fundamental principles of physics.
Archimedes thay vào đó có thể đã tìm kiếm một giải pháp sử dụng nguyên lý đã được biết trong thủy tĩnh học như Nguyên lý Archimedes, mà ông miêu tả trong chuyên luận Về các vật thể nổi của mình.
Archimedes may have instead sought a solution that applied the principle known in hydrostatics as Archimedes” principle, which he describes in his treatise On Floating Bodies.

Xem thêm: Các Loại Giấy In Voucher Phổ Biến Nhất Hiện Nay, Các Chất Liệu In Voucher Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Điều này cho thấy các nguyên tử trong lý thuyết nguyên tử của Dalton không phải là không thể chia được như Dalton đề cập, mà thay vào đó chúng có cấu trúc bên trong.
This indicated that the atoms in John Dalton”s atomic theory were not indivisible as Dalton claimed, but had inner structure.
Ockham đề ra nguyên lý Occam, trong đó một lý thuyết đơn giản sẽ được ưu tiên hơn một lý thuyết phức tạp, và phải tránh suy đoán về các hiện tượng không quan sát được.
Ockham introduced the principle of parsimony – or Occam”s razor – whereby a simple theory is preferred to a more complex one, and speculation on unobservable phenomena is avoided.
Điều này hiện tượng cơ học lượng tử đáng kinh ngạc… được tôn trọng trong nguyên lý bất định Heisenberg.
This staggering quantum mechanical phenomenon… is enshrined in the Heisenberg uncertainty principle.
Từ đó, tôi đưa ra một nguyên lý rằng, trong việc quyết định những gì là tốt và những gì là xấu cho một cá nhân, tiêu chí quan trọng nhất là những ước mơ và ham muốn của người đó.”
By this I mean the principle that, in deciding what is good and what is bad for a given individual, the ultimate criterion can only be his own wants and his own preferences.”
Các giáo và các nguyên tắc: Hiểu các giáo và các nguyên tắc quan trọng được giảng dạy trong sách Giáo và Giao Ước.
Doctrines and principles: Understand major doctrines and principles taught in the Doctrine and Covenants.
Geographical Data Sets allow you to pick 1 of the 4 available Geographical ID dimensions to use as your key.
Cùng với việc hiểu văn cảnh và nội dung, các giảng viên cần phải cẩn thận nhận ra cùng hiểu các giáo nguyên tắc trong nhóm thánh thư, đồng thời xem lại các giáo nguyên tắc được đề nghị trong chương trình giảng dạy.

Xem thêm: facebook add là gì

Along with understanding the context and content, teachers should carefully identify and understand the doctrines and principles in the scripture block and review those suggested in the curriculum.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button