Là gì

password nghĩa tiếng việt là gì

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt
A secret word used to gain admittance or to gain access to information; watchword. +10 định nghĩa

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

I can't remember the password I used for this website.

Đang xem: Password nghĩa tiếng việt là gì

Tôi không thể nhớ mật khẩu đã dùng cho trang web này.

Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.
Không giống lệnh su,người dùng cung cấp mật khẩu cá nhân của họ cho sudo nếu cần.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt
Chúng tôi cũng khám phá vài điều thú vị về kí tự đặc biệt mọi người sử dụng trong mật khẩu.

Xem thêm: Móc Chìa Khóa Inox Chống Gỉ, Móc Khóa Inox Giá Tốt Tháng 3,, 2021

To ensure your automatic and manual backups are encrypted with your screen lock, use a PIN, pattern, or a password.
Để đảm bảo mã hóa các bản sao lưu tự động và thủ công bằng phương thức khóa màn hình, hãy dùng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu.
A feature of these schemes is that an attacker can only test one specific password on each iteration with the other party, and so the system procongdonginan.comdes good security with relatively weak passwords.
Đặc điểm của cách này là kẻ tấn công chỉ có thể thử một mật khẩu duy nhất trong mỗi lần tương tác với một bên, do đó hệ thống này có thể cung cấp khả năng bảo mật tốt ngay cả với một mật khẩu tương đối yếu.
Enter the password required for bootup (if any) here. If restricted above is checked, the password is required for additional parameters only. WARNING: The password is stored in clear text in/etc/lilo. conf. You “ll want to make sure nobody untrusted can read this file. Also, you probably do n”t want to use your normal/root password here
Ở đây hãy nhập mật khẩu cần thiết để khởi động (nếu có). Nếu tùy chọn restricted (bị hạn chế) bên trên được bật, mật khẩu cần thiết chỉ cho tham số thêm. CẢNH BÁO: mật khẩu được cất giữ dạng chữ rõ (nhập thô) trong tập tin cấu hình « lilo. conf ». Khuyên bạn không cho phép người khác không đáng tin đọc tập tin này. Hơn nữa, khuyên bạn không sử dụng mật khẩu thường/người chủ ở đây
For real security, though, you should use proper authorization methods, like requiring a user password, or taking the page off your site entirely.
Tuy nhiên, để được bảo mật thật sự, bạn nên sử dụng các phương pháp ủy quyền thích hợp, như yêu cầu mật khẩu người dùng hoặc gỡ bỏ trang hoàn toàn khỏi trang web của bạn.

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt
Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu, hãy truy cập vào accounts.google.com/signin/recovery.

Xem thêm: Mẫu In Tờ Rơi Gấp 3 Đẹp – Mẫu In Tờ Rơi Gấp 3 Giá Rẻ Đẹp Nhất 2020

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt
Enter the password required for bootup (if any) here. If restricted above is checked, the password is required for additional parameters only. WARNING: The password is stored in clear text in/etc/lilo. conf. You “ll want to make sure nobody untrusted can read this file. Also, you probably do n”t want to use your normal/root password here. This sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go to the Operating systems tab and select Details
Ở đây hãy nhập mật khẩu cần thiết để khởi động (nếu có). Nếu tùy chọn bị hạn chế bên trên được chọn, mật khẩu cần thiết chỉ cho tham số thêm nữa. CẢNH BÁO: mật khẩu được cất giữ dạng chữ rõ (nhập thô) trong tập tin cấu hình « lilo. conf ». Khuyên bạn không cho phép người khác không đáng tin đọc tập tin này. Cũng khuyên bạn không sử dụng mật khẩu thường/người chủ ở đây. congdonginan.comệc này đặt giá trị mặc định cho mọi hạt nhân Linux bạn muốn khởi động. Nếu bạn cần tạo giá trị đặc trưng cho hạt nhân, đi tới thẻ Hệ điều hành rồi chọn Chi tiết
Once you set up the Dynamic DNS synthetic record, you must set up a client program on your host or server (the resource behind the gateway) or on the gateway itself that detects IP address changes and uses the generated username and password and communicate the new address to the Google name servers.
Sau khi thiết lập bản ghi tổng hợp DNS động, bạn phải thiết lập chương trình máy khách trên máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ của bạn (tài nguyên phía sau cổng vào) hoặc trên chính cổng vào để phát hiện thay đổi địa chỉ IP, đồng thời sử dụng tên người dùng và mật khẩu đã tạo cũng như kết nối địa chỉ mới với máy chủ định danh của Google.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Từ điển Tiếng Anh-Tiếng congdonginan.comệt

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration Tất cả từ điển

Giới thiệu

Giới thiệu về congdonginan.com Đối tác Chính sách quyền riêng tư Điều khoản dịch vụ Trợ giúp

Giữ liên lạc

Facebook Twitter Liên hệ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button