Là gì

” Thiên Thần Trong Tiếng Anh Là Gì, Thiên Thần Hộ Mệnh Tiếng Anh Là Gì

Bunpachy đã trở thành đối tác Kyoryu Gray mười lăm thế kỷ trước, đã dành toàn bộ thời gian trong thiền định tinh thần cho đến khi Kyoryugers cần viện trợ.

Đang xem: Thiên thần trong tiếng anh là gì

Bunpachy became Kyoryu Gray”s partner fifteen centuries ago, having spent the entire time in spiritual meditation until the Kyoryugers needed its aid.
Trà đạo thường được tổ chức vào những dịp quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm, tưởng nhớ bạn cũ, và ngày nay là xu hướng khám phá lại sự an vui của tinh thần thiền seon.
Tea ceremonies have always been used for important occasions such as birthdays, anniversaries, remembrance of old friends, and increasingly a way to rediscovering the joys of Seon meditation.
Trong các ảnh tượng, thần thường được thể hiện trong trạng thái thiền định sâu hoặc đang múa điệu Tandava trên Maya.
Các điều kiện ban đầu mà triều đình nhà Hán đòi hỏi là: thứ nhất là thiền vu hoặc sứ giả của ông ta phải tới kinh đô của nhà Hán để tỏ lòng thần phục; thứ hai là thiền vu phải đưa con trai đến làm con tin; và thứ ba là thiền vu phải cống nộp cho hoàng đế nhà Hán.
The original terms insisted on by the Han court were that, first, the chanyu or his representatives should come to the capital to pay homage; secondly, the chanyu should send a hostage prince; and thirdly, the chanyu should present tribute to the Han emperor.
Các phương pháp trị liệu thiền sau này của ông đòi hỏi các buổi thiền trong vài ngày, phương pháp “Bông hồng thần bí” gồm ba giờ cười mỗi ngày trong một tuần, ba giờ khóc mỗi ngày trong tuần thứ hai, và ba giờ thiền im lặng trong tuần thứ ba.
His later “meditative therapies” require sessions for several days, OSHO Mystic Rose comprising three hours of laughing every day for a week, three hours of weeping each day for a second week, and a third week with three hours of silent meditation.
Nhiều tôn giáo không theo đạo Đấng Christ cũng khiến người ta không dùng lý trí, mà ngược lại nhấn mạnh việc tụng niệm, cầu nguyện theo lễ nghi và thiền theo nhiều cách khác nhau liên quan đến thần bí, thay vì suy nghĩ một cách hợp lý, bổ ích.
Many non-Christian religions likewise discourage reasoning and instead emphasize chants, ritualistic prayers, and various forms of meditation that involve mysticism, rather than logical, constructive thinking.
Ngoài mặt, nội dung của nó hàm chứa những giáo lý về giới luật Thiền Tông như tồn tại không phụ thuộc vào vật chất và tinh thần, tránh lý luận nhị nguyên, và giác ngộ Phật tánh.
On the surface, they contained a proverb about the Zen Buddhist monastic code – such as living without physical or mental attachments, avoiding binary thinking, and realizing one’s true “Buddha-nature.”
Gỗ của cây được làm thành bột nhão bằng bột gỗ đàn hương, và bột nhão này không thể thiếu trong các nghi lễ và nghi lễ, để làm đồ dùng tôn giáo, trang trí các biểu tượng của các vị thần và làm dịu tâm trí trong lúc thiền định và cầu nguyện.
The wood of the tree is made into a paste using sandalwood powder, and this paste is integral to rituals and ceremonies, to make religious utensils, to decorate the icons of the deities, and to calm the mind during meditation and prayer.
Trong Thiền phái và văn hóa Nhật Bản, D T Suzuki đã miêu tả hakutaku như sau “Một sinh vật thần thoại, cả người giống như một cánh tay và có đầu giống con người.
In Zen and Japanese Culture, D T Suzuki describes the hakutaku as “a mythical creature whose body resembles a hand and whose head is human.
Ngoài năm bài tập, vào năm 2001 một hoạt động thiền định đã được đưa vào gọi là “phát chính niệm”, nhằm mục đích giảm bớt sự bức hại trên bình diện tinh thần.

Xem thêm: In Card Visit Cũng – Một Số Điều Bạn Nên Biết Về Card Visit

In addition to five exercises, in 2001 another meditation activity was introduced called “sending righteous thoughts,” which is intended to reduce persecution on the spiritual plane.
Trong khi các chất kích thích gây ra cảm giác tràn đầy sinh lực và opioid tạo ra trạng thái hưng phấn thoải mái, kinh nghiệm ảo giác từ chất thức thần thường được so sánh với các dạng thức bình thường như trance, thiền, yoga, ecstasy tôn giáo, thơ mộng và thậm chí là trải nghiệm gần cái chết.
Whereas stimulants cause energized feelings and opioids produce a relaxed euphoric state, the psychedelic experience is often compared to non-ordinary forms of consciousness such as trance, meditation, yoga, religious ecstasy, dreaming and even near-death experiences.
Thuật từ Beat ám chỉ, cùng lúc, đến nhịp điệu đối ngược văn hóa của nhạc Jazz, đến cảm giác nỗi loạn có liên quan đến trọng tâm bảo thủ của xã hội hậu chiến, và đến một sự chú tâm vào những hình thức mới về tinh thần qua ma túy, rượu, triết lý, và tôn giáo, và đặc biệt là qua Thiền tông.
The term Beat referred, all at the same time, to the countercultural rhythm of the Jazz scene, to a sense of rebellion regarding the conservative stress of post-war society, and to an interest in new forms of spiritual experience through drugs, alcohol, philosophy, and religion, and specifically through Zen Buddhism.
Môn phái mà ông thành lập để truyền tải kỹ thuật của mình có một số ghi chép cũ tuyên bố rằng Gonnosuke, bị hạ gục bởi thất bại của mình, bắt đầu thiền một cách cô độc cho đến khi ông nhận được cảm hứng thần thánh trong một giấc mơ; sau đó ông đã phát minh ra các kỹ thuật để chống lại hai thanh kiếm của Musashi chỉ bằng một cây gậy, và đánh bại Musashi trong cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ.
The school he founded to transmit his techniques has some old records which claims that Gonnosuke, struck by his defeat, went into solitary meditation until he received divine inspiration in a dream; he then invented techniques to fight against Musashi”s two swords using only a stick, and defeated Musashi on their next encounter.
Lazar và nhóm các nhà nghiên cứu thần kinh học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts của mình sử dụng hình ảnh học thần kinh để xem xét điều gì sẽ xảy ra trong não khi người ta thực hành các hoạt động như thiền và yoga , có tác động giúp trầm tĩnh tương tự như là hòa mình với thiên nhiên .
Lazar and her team of neuroscientists at Massachusetts General use neuroimaging to see what happens in the brain when people practise activities like meditation and yoga , which have a similar calming effect as being with nature .
Hành trì Đức Phật Dược sư, the Supreme Healer (hay Sangye Menla ở Tây Tạng) không chỉ là một phương thuốc mạnh mẽ để chữa bệnh và tăng sức mạnh chữa lành bệnh cho bản thân và người khác, mà còn giúp chiến thắng khổ đau bên trong, cả sự hận thù và ngu dốt, như vậy hành thiền qua Đức Phật Dược sư có thể giúp giảm bệnh tật và đau khổ về thể chất và tinh thần.
The practice of Medicine Buddha, the Supreme Healer (or Sangye Menla in Tibetan) is not only a very powerful method for healing and increasing healing powers both for oneself and others, but also for overcoming the inner sickness of attachment, hatred, and ignorance, thus to meditate on the Medicine Buddha can help decrease physical and mental illness and suffering.
Sannyasin đã “tốt nghiệp” sau hàng tháng thiền định và trị liệu có thể xin làm việc trong ashram, trong một môi trường đã được mô hình hoá một cách có ý thức bắt chước cộng đồng của nhà thần bí Nga Gurdjieff tạo ra tại Pháp trong những năm 1930.
Sannyasins who had “graduated” from months of meditation and therapy could apply to work in the ashram, in an environment that was consciously modelled on the community the Russian mystic Gurdjieff led in France in the 1930s.
Đây là một câu thần chú linh thiêng được đọc trước và khi đọc các kinh sách thiêng liêng, trong lễ cầu nguyện puja và các buổi tụng kinh, trong các nghi lễ (sanskara) như đám cưới, và đôi khi trong các hoạt động thiền định và tâm linh như Yoga.
It is a sacred spiritual incantation made before and during the recitation of spiritual texts, during puja and private prayers, in ceremonies of rites of passages (sanskara) such as weddings, and sometimes during meditative and spiritual activities such as Yoga.
Đó là một câu chuyện về một cậu bé hoang dã, một thần đồng tự học thông hiểu về tự nhiên bằng Lý trí và tuân phục Chúa trời, khám phá ra những quy luật tự nhiên bằng sự đi và trải nghiệm thực tế và đạt được Đức hạnh tuyệt đối(summum bonum) bằng sự thiền định và giao tiếp huyền bí với Chúa trời.

Xem thêm: Bộ Nồi Inox Bếp Từ – Nồi Chảo Nhập Khẩu Cao Cấp:

It is a story about a feral boy, an autodidact prodigy who masters nature through instruments and reason, discovers laws of nature by practical exploration and experiments, and gains summum bonum through a mystical mediation and communion with God.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button